329469476 952459416132857 229462896092888857 n
“ปศุสัตว์ประจวบฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม) ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ณ อำเภอปราณบุรี”
 
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระกรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย สำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม อบรมเกษตรกร เป้าหมายจำนวน 30 ราย โดยมีการให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน การบริหารพื้นที่ในการเลี้ยงปลา การทำเกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืน หลักการทำผลิตภัณฑ์แบบ VRIO และระดมความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกร ภายใต้ทรัพยากรที่มีในพื้นที่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อหาแนวทางส่งเสริมต่อยอดสินค้า สร้างรายได้ในชุมชน ณ บ้านไร่สุรพัศ หมู่ 5 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี
รายงานโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์