ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

   

none

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

   
 

none

นางสาวดวงดาว   วัฒนวนาพงษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

none

นางสาวจิดาภา   พัทธนกานต์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงงาน

 
 

none

นายไพศาล   เตียงตั้ง

พนักงานธุรการ ส.2

 

none

นายประสพโชค   นามทิพย์

พนักงานทั่วไป

 
 

none

นางกรวรรณ   ทองธุกิจ

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

 

none

นางสาวอันธิกา   เตียงตั้ง

จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 
 

none

นายพิชัย  เตียงตั้ง

พนักงานขับรถยนต์

 

none

นายโท   แดงโชติ

พนักงานขับรถยนต์

 
 

none

นายสนิท   งามจัด

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

 

none

นางสาววิยะดา   แก่นสดุดี

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

 
         

 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

   

none

นางสาวศิริมา   จินดาแจ้ง

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

   
 

 

-

none

นางสาวบุษราคัม   คณะรมย์

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

 

-

 
 

none

นายมนูญ   คล้ายทิพย์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

none

นายยศศิริ  บุญมา

เจ้าพนักงานสัตวบาล 

none

นางชื่นจิตต์  ชูทอง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 
 

none

นางสาวขวัญดาว  เปลี่ยนปราณ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

none

นางสาวสุนันทา  ดาวทอง 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

-

 
         

 

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

   

none

นางสาวเสารส  โมรา

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

   
 

 

none

นางสาวกิจตาภรณ์   แสงจันทร์

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

 
 

none

นางสาวเอกลักษณ์  เพ็งสว่าง

นักวิชาการสัตวบาล

none

นายศภชัย  ลิ้มกุลวราภิวัฒน์

นักวิชาการสัตวบาล

none

นายชาตรี   นิลบดี

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

   

none

นางสาววาณี   ศิลประสาทเอก

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

   
 

 

none

นางสาว

นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

 

 
 

none

นางสาวนารีรัตน์  เดชจรูญ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

none

นายพินิจ   ทองจันทร์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

   

none

นางสาวอุบลวรรณ  จตุรพาหุ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

   
 

 

none

นางสาวอนงค์ภัทร  ธัญญกวิน

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 

 

 
 

none

นางสายัณห์  สระทองหน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

none

นางสาววรินทร์ธร  ดีหริ่ง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์