สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

1. สังกัด                                กรมปศุสัตว์

2. การบริหารราชการ                ส่วนภูมิภาค

3. สถานที่ติดต่อ                      63 ถนนสุขใจ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

     โทรศัพท์                           0-3261-1366 , 0-3260-2362

     โทรสาร                             0-3260-2422

4. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

     1. หน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องในฐานะหน่วยงานตัวแทนของกรมปศุสัตว์     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วยภูมิภาค ซึ่งจะปฏิบัติงานบริกการแก่ประชาชนตามนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาล

     2. งานด้านบริหาร งานสำนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบบริการด้านการเงิน การธุรการ งานสารบรรณ บริการแก่หน่วยงานราชการ เอกชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่าง ๆ

     3. งานฝ่ายสุขภาพสัตว์และวิชาการ มีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์ ควบคุมป้องกันการกำจัด โรคระบาดสัตว์การจัดหาเตรียมเวชภัณฑ์และวัคซีนสำหรับสัตว์ มีหน้าที่ดูแลควบคุม การปฏิบัติตาม ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานปศุสัตว์ ต่าง ๆ และบริการตรวจรักษาสัตว์ป่วยแก่ประชาชนทั่วไป

     4. งานฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา มีหน้าที่ดูแลส่งเสริมด้านปศุสัตว์ส่งเสริมอาชีพด้านเลี้ยงสัตว์ การเตรียมสำรองอาหารสัตว์พืชอาหารสัตว์ตลอดจนให้ความรู้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์แก่หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป

 

1677221950817

 

 

 

ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

S 2431058071

ชื่อ-สกุล                          นายสัตวแพทย์ทรงพล  บุญธรรม

ตำแหน่ง                          ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สังกัด                               กรมปศุสัตว์

การบริหารราชการ        ส่วนภูมิภาค

สถานที่ติดต่อ                 63  ถนนสุขใจ  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77000

โทรศัพท์                         0-3261-1366 , 0-3260-2362

โทรสาร                           0-3260-2422

E-mail                             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.