สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน

   

none

นายพิทยา   คณะมะ

ปศุสัตว์อำเภอหัวหิน

   
 

none

นายอดิศักดิ์   เลิศบรรจง

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

  none  
   

14563

นายอภิลักษณ์   บุญล้อม

เจ้าพนักงานสัตวบาล

   
 

1123

นายพรรณรบ   เกิดโภคา

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 

1123

นายวีระศักดิ์   เอี่ยมสำอางค์

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี

   

none

นางสาวนภาภรณ์   ศิริทรัพย์

ปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี

   
 

none

นางสาวเขมิกา   ฐาปนกุลพงษ์

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

none

นายธีรพงษ์   ใชโทนุย

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

none

นายไตรรัตน์   โสทน

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

 
   

none

นายนฤเทพ   เกตุสอาด

เจ้าพนักงานสัตวบาล

   
 

none

นางสาวธนิดา   วันคล้าย

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 

none

นายศุภากร   ปิ่นเพชร

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด

   

none

นายชัยสิทธิ์  เกษมสุขไพศาล

ปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด

   
   

none

 นางสาววาสิฎฐี   น้อยเพ็ง

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

   
   

none

 นายสมภพ  ติดพุก

เจ้าพนักงานสัตบาล

   
 

none

นางสาววราภรณ์   คงศรี

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

none

 

นายชัยวัฒน์   พัฒนกุล

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

none

 

นายชาตรี   ยิ้มแย้ม

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 
         

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี

   

none

-ว่าง-

ปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี

   
  none   none  
  none none none  
    none  
         

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

   

none

นายธีรศักดิ์  นาคใหญ่

ปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

   
 

none

นางสาวเบญจวรรณ   พูลนิล

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

none

นายบรรเจิด   อุ่นจิตต์

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

 

none

นายบรรเทิง   พรหมจินดา

เจ้าพนักงานสัตวบาล 

none

นางสาวพวงปราง   หอมทวนลม

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

none

นายพงษ์ศิริ   คงศรี

เจ้าพนักงานสัตวบาล

none

นายจตุรงค์   จุลพงษ์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

none

นางสาวตรีเนตร   ทัพพรม

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

1682406291485

นายเตียบ   คงศรี

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

none

นายจิรชัย   ราชานิกรณ์

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก

   

none

นายลือศักดิ์  สุทธิธรรม

ปศุสัตว์อำเภอทับสะแก

   
   

none

นายอภิเดช   กุมภการ

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติการ

   
 

none

นายไพศาล   เลี้ยงปิยะประเสริฐ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

none

นายสันติ   วงศ์สวัสดิ์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 
 

none

นายอนุชา   ห้วยทรายทอง

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 

332874

นายฐานันท์   จุนทการ

จ้างเหมาบริการด้านการเฝ้าระวังควบคุม

และป้องกันโรคระบาดสัตว์

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน

   

none

นายวีระพันธ์   เหมือนแท้

ปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน

   
   

none

นายอธิวัฒน์   แซ่เจา

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

   
 

none

นายกัญติพงษ์   สังข์ประเสริฐ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

none

นายกฤษณะ   คำกาหลง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 
   

302540

นางสาวเบญญา   นาเมืองรักษ์

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย

   

none

นายเบญจะ   เหมือนแท้

ปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย

   
 

none

นางสาววีรญา   ปิ่นเงิน

นายสัวแพทย์ปฏิบัติการ

 

S 45473809

นายไชยวัฒน์   นันทชมชื่น

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

 
   

none

นายประพัฒน์   ละม้าย

เจ้าพนักงานสัตวบาล

   
 

none

นางสาวหัทยา   ทรายแก้ว

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 

none

นายกิติ   สืบพันธ์

จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์