329210943 739805967540000 3506390709678893235 n
"โครงการฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่อง หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มปศุสัตว์”
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดอบรมเกษตรกร โครงการฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่อง หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ ณ เครือข่ายสัตว์พันธุดีกรมปศุสัตว์ อธิภัทรฟาร์ม เจ้าของฟาร์ม อธิภัทร พรศิริโชติรัตน์ ที่ตั้งฟาร์ม 133/2 หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฟาร์มแพะ)เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการเทคนิคการเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์ม พร้อมเเรกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่าผู้อบรมกับเจ้าของฟาร์ม มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 ราย
รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์