326018654 1601667326920736 1348474955937055578 n
กิจกรรม กรมปศุสัตว์มั่นใจ สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย รับตรุษจีน
วันที่ 20 มกราคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ ณ ตลาดสดเทศบาลกุยบุรี เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัยในเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้ และขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ โดยต้องมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตได้ โดยเฉพาะสถานที่จำหน่ายภายใต้สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”👌 ซึ่งเป็นโครงการที่กรมปศุสัตว์จัดทำขึ้นเพื่อรับรองว่า ร้านค้าที่จำหน่ายเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นั้นๆ ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ“ปศุสัตว์ OK” สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัดต่อไป
รายงานโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์