321023118 5785756778211746 3398194099538141837 n
อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่รับประโยชน์อ่างเก็บนำ้ยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2566
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่รับประโยชน์อ่างเก็บนำ้ยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2566 หลักสูตร"การเลี้ยงสัตว์ปีก และการจัดการฟาร์ม" เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม สำหรับนำไปปรับใช้และพัฒนาอาชีพของตนเอง รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งในชุมชน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 10 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหาดขาม หมู่ที่ 3 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
"ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์