324111722 651930803288775 6548582903293433450 n
 
"บริการตรวจสุขภาพสัตว์"
วันที่ 9 มกราคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อยดำเนินการดูแลสุขภาพสัตว์ให้กับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ได้เก็บตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยเก็บตัวอย่าง เลือด ซีรัม และอุจจาระ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร ในการให้บริการของกรมปศุสัตว์
รายงานโดย : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์