142440701 2832152430445443 5327537523396507538 nตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายไข่สด และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK)
 
วันที่ 29 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการตรวจประเมิน (ต่ออายุ) สถานที่จำหน่ายไข่สด โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) รวมทั้งหมดจำนวน 4 แห่ง พร้อมตรวจรับรองรายใหม่ 1 แห่ง และตรวจประเมิน (ต่ออายุ) สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ โครงการเนื้อสัตว์สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) รวมทั้งหมดจำนวน 5 แห่ง พร้อมตรวจรับรองรายใหม่ 1 แห่ง

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์