141933610 2830637233930296 7111505206478256721 nตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)
 
วันที่ 27 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์ม (GFM)ในเขตพื้นที่อำเภอทับสะแก จำนวน 9 ฟาร์ม แบ่งเป็น โคนม 4 ฟาร์ม โคเนื้อ 3 ฟาร์ม และสุกร 2 ฟาร์ม

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์