141665860 2830636033930416 5678860770199507622 nติดตามและขยายผล โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ สามร้อยยอด
วันที่ 27 มกราคม พศ 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สามร้อยยอด ติดตามลูกโคอายุครบ 18 เดือนจำนวน 2 รายเพื่อส่งคืนและขยายผลให้เกษตรกร 2 รายยืมเพื่อการผลิตลูกโคตามวัตถุประสงค์ของธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ต่อไป

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์