141736719 2829909204003099 939525546531975375 oระบบการส่งเสริมการเกษตรเเบบเเปลงใหญ่
วันที่ 26 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมเกษตรกรสมาชิกเเปลงใหญ่เเพะ กลุ่มผู้เลี้ยงเเพะบ้านนิคม ประจวบคีรีขันธ์ ณ.โรงเรียนพัฒนศาสตร์วิทยา ม.10 ต.อ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพเเละลดต้นทุนการผลิต โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยเเละพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากรเรื่องพืชอาหารสัตว์ลดต้นทุนในแพะ เเละการทำอาหารหมักเลี้ยงเเพะ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะบ้านนิคมประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งเป็นแปลงใหญ่แพะ เมื่อพฤศจิกายน 2564 จำนวนสมาชิก 31 คน มีการวางแผนพัฒนาสินค้า(แพะขุน) ตามการตั้งเป้าหมาย 5 ด้าน คือ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต การพัฒนาตลาด และ การพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์