139509859 2826792324314787 3183401693328024297 nตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์
วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแกและด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ รอบที่ 1/2564 ตามโครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานในพื้นที่อำเภอทับสะแก จำนวน 6 แห่ง

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์