"เกษตรกรต้นแบบ VRIO Model" นายประเสริฐ ยุวกาฬกุล ผู้นำเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์