332890704 128833553224106 7384608315508781502 n
"ปศุสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.) ปี 2566"
 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.) ปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี ให้เกษตรกร จำนวน 20 ราย โดยส่งมอบพันธ์ุไก่ไข่เพศเมีย จำนวน 300 ตัว อาหารไก่ไข่ระยะปรับตัว จำนวน 40 กระสอบ อุปกรณ์ให้น้ำ / ให้อาหาร จำนวน 20 ชุด พร้อมเวชภัณฑ์ จำนวน 20 ชุด และวัสดุปรับปรุงโรงเรือน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์