318344664 516698170495775 2918155867718059658 n
"กิจกรรมงานด้านปศุสัตว์พื้นที่อำเภอทับสะแกในรอบสัปดาห์"
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาพยาบาลสัตว์ป่วยให้โค ของ stk ฟาร์ม แสดงอาการระบบทางเดินหายใจ จำนวน 2 ตัว
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาปศุสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ณ หมู่ที่ 3 ตำบลแสงอรุณ เกษตรกร 46 ราย โคเนื้อ 326 ตัว
ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบเมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจำนวน 8 ราย ณ ส.โคนมไทย-เดนมาร์คบ้านเนินดินแดง จำกัด
ร่วมกับศูนย์ฯบำรุงพันธ์ุสัตว์ - ศูนย์ฯอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ติดตามตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดี ณ อุดมสุขฟาร์ม หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ อบรมเกษตรกรเครือข่ายศพก.ด้านปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม ส.โคนมไทย - เดนมาร์คบ้านเนินดินแดง จำกัด
ร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาปศุสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ณ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาล้าน เกษตรกร 32 ราย โคเนื้อ 387 ตัว
รายงานโดย : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
"ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์