140649914 2829214214072598 8551517222435789323 nอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง
วันที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแกจัดอบรมตามโครงการฝึกอบรมเกษตรกรศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของนายวิทยา สันติสุขไพบูลย์ เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม จำนวน 14 ราย

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์