139207411 2826015774392442 8138338100529245989 nปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
20 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่(3/5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)โดยจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ณ จุดเรียนรู้ เน้นการรวมกลุ่ม ช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน และสร้างเครือข่าย เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและช่องทางการตลาด

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์