รายงานแผน/ผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

        » แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( แบบฟอร์ม IDP : A ) รอบที่ 1/2565

 

» การวางแผนการดำเนินงาน  

» คู่มือการใช้งาน    

        »การประเมินผล    

» การประเมินติดตามการฝึกอบรม            

» การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์