รายละเอียดชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ วันที่ 8 มกราคม 2567