ชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566