156599

 

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหากาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) ครั้งที่ 1/2564 โดย ได้มีการพิจารณาให้ใช้วัคซีนชนิด monovalent serotype 1 ฉีดซ้ำให้กับสัตว์ที่ผ่านการฉีดวัคซีนในครั้งที่ 1 รวมจำนวนทั้งหมด 12,000 ตัว ซึ่งระหว่างรอการนำเข้าวัคซีนชนิด monovalent นั้นได้กำหนดให้มีการฉีดวัคซีนชนิด polyvalent serotype 1,3,4 ให้กับสัตว์ในกลุ่มเสี่ยง ขณะเดียวกันทางหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมของระบบห้องปฏิบัติการและแอปพลิเคชั่นสำหรับการขึ้นทะเบียน เจาะเลือด การนำเข้ามุ้ง การกำจัดแมลงพาหะและทำความสะอาด รวมถึงการติดตามผลก่อนและหลังการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งที่ผ่านมาได้พบการเกิดโรคครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่จังหวัดปราจีนบุรี ทางกรมปศุสัตว์จึงได้มีมาตรการกำจัดโรค และจัดทำ MOU สำรวจโรคในม้าลายและแมลงพาหะ พร้อมทั้งได้จัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรหรือผู้เลี้ยงม้า เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสัตว์ตลอดจนการควบคุมเคลื่อนย้ายม้าที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและกำจัดโรค สำหรับการขอคืนสถานภาพปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าของประเทศไทยจาก OIE ให้ได้โดยเร็ว