70344219 2386996371627720 4845138364506046464 n

วันที่ 17 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบโรงงาน หรือสถานประกอบการเพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมโคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่1/2562 โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชุมวางแนวทางการดำเนินงาน​ ให้คณะทำงานฯทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ ทั้งโรงงาน​แปรรูป​ผลิตภัณฑ์​นม​ ศูนย์​รวบรวม​น้ำนม​ดิบและ​เกษตรกร​ผู้​เลี้ยง​โคนม​ด้วย

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

70136961 2386992274961463 1343243282292932608 n

วันที่ 16 -17 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบจำนวน 2 ตัวอย่าง ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสาขาสวนขวัญ (ซ้ำ) กรณีผลตรวจคุณภาพน้ำนมดิบ เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2562 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ เพื่อส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม...

70010655 2386994994961191 393493101089390592 n

วันที่ 17 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ประจำปี 2562 ณ วัดห้วยสามพันนาม หมู่ที่ 12 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวไม่มีเจ้าของ/ด้อยโอกาสในวัด/โรงเรียน รวมจำนวน 25 ตัว แยกเป็น สุนัข 15 ตัว (ผู้ 3 เมีย 12) แมว 10 ตัว (ผู้ 4 เมีย 6)

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

70189420 2386993848294639 2174941885024436224 n

วันที่ 17 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลหาดขาม-กุยบุรี ม.3 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 10 ราย

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

71582317 2386236485037042 1562285708150833152 n

วันที่ 16 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย จัดประชุมเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ชุมชนสามแยกบ้านสวน บ้านนายประเสริฐ ยุวกาฬกุล ม.4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 20 ราย

 

 

อ่านเพิ่มเติม...