S 5414928วันที่ 12 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน จัดฝึกอบรมเกษตรกรศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ หลักสูตร "การเลี้ยงไก่พื้นเมือง" โดย ว่าที่ ร.ต. หญิง ชมพูนุท พ่วงทรัพย์สิน เจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ณ บ้านไร่เพียงพอดี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมรวม 13 ราย ทั้งนี้ ได้ทำการคัดกรองเกษตรกรทุกรายก่อนเข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

347566วันที่ 11-12 มค.64 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงาน
ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ได้ร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจ วิเคราะห์องค์ประกอบน้ำนมดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1618847วันที่ 11 มกราคม 2564 นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะกรรมการคัดเลือกบุคคล และองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมระดับจังหวัดได้เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกองค์กร และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทองค์กร
2.ประเภทบุคคล
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณองค์กรและบุคคลที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ๆ ละ 2 คน ซึ่งฝ่ายเลขาที่ประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมได้นำเสนอผลงานของ 2 องค์กร และบุคคล 3 คน และมีความเห็นว่าควรส่งองค์กรและบุคคล ดังนี้
ประเภทองค์กร จำนวน 2 องค์กร ได้แก่
     1. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดแฟร์เทรด
     2. สหกรณ์การเกษตรหนองพลับรุ่งเรือง จำกัด
ประเภทบุคคลธรรมดา 2 คนได้แก่
 1.นายสายชล จ้อยร่อย
2. นายอานนท์ โลดทนงค์
     เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

S 1589256วันที่ 12 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ร่วมกับ บริษัท สุรชัยโพลทรี่ฟู้ดส์ จำกัด ได้ส่งมอบไก่สดชำแหละ จำนวน 50 กิโลกรัม เพื่อเป็นเสบียงใช้ประกอบอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจร่วมความมั่นคงถนนเพชรเกษม หน้ามูลนิธิเพชรเกษม ตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีปลัดอำเภอหัวหิน เป็นผู้แทนนายอำเภอหัวหิน รับมอบ

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

S 51265599วันที่ 11 มกราคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอบางสะพาน ได้ดำเนินงานเจาะเลือด แพะ เพื่อทดสอบโรคบรูเซลโลซิส( แท้งติดต่อ ) พร้อมฉีดวัคซีนFMD (โรคปากและเท้าเปื่อย) จำนวนเกษตรกร 11 ราย 132 ตัว

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์