5

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนม ไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ เข้าตรวจเยี่ยมอธิภัทรฟาร์ม เลขที่133/2 หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสอบถามข้อมูลและประเมินศักยภาพเบื้องต้นของฟาร์ม ในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ โดย อธิภัทรฟาร์ม เป็นฟาร์มเลี้ยงแพะเน้นพันธุ์บอร์ มีการจัดการด้านการปรับปรุงพันธุ์ การจัดการอาหารอย่างมีคุณภาพ มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ปัจจุบัน มี แพะพ่อพันธุ์สายพันธุ์บอร์แท้ จำนวน 2 ตัว แม่พันธุ์แพะ จำนวน 30 ตัว และแพะขนาดอื่น ๆ จำนวน 69 ตัว รวมเป็น 101 ตัว มีการจัดการแปลงหญ้า จำนวน 3 ไร่

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

วันที่ 5 พ.ย.63 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี เดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ให้กับโคนม ในโครงการโคหลุม ของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก จำกัด แนะนำการเก็บรักษาวัคซีน การใช้วัคซีนให้ถูกต้อง การฆ่าเชื้อโรค พาหนะและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และพื้นที่บริเวณฟาร์มและจุดเสี่ยงต่างๆ ตลอดจน ให้คำแนะนำในการป้องกันเชื้อโรคระบาดเข้าฟาร์ม และการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค การประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของโรค ณ ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก จำกัดต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

วันที่ 3,5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก ร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ-กระบือ รอบที่ 1/64 พร้อมประชาสัมพันธ์ ในเรื่องแนวทางการควบคุมป้องกันโรคดังกล่าวให้กับเกษตรกรเจ้าของสัตว์ได้ทราบ ณ หมู่ที่ 6,8 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก รวมเกษตรกรที่เข้ารับบริการ จำนวน 81 ราย โค-กระบือ รวม 601 ตัว.

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการสูญเสียอาหาร (Food Waste) ในขั้นตอนการแปรรูป การกระจายสินค้า และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โชควลีฟาร์ม .หนองตาแต้ม .ปราณบุรี .ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการลดการสูญเสียในการผลิตผลิตภัณฑ์นมตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมปศุสัตว์ โดย กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์