เอกสารประกอบการสร้างและประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปศุสัตว์ประจวบฯ