ปศุสัตว์จังหวัดฯ บูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า