รายงานแผน/ผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

        » แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( แบบฟอร์ม IDP : A ) รอบที่ 2/2564

 

        » รายงานผลการพัฒนาบุคลากร

               » แบบ HRD2-2564

» การวางแผนการดำเนินงาน  

» การประเมินผล

      » คู่มือการใช้งาน

               » แบบประเมินติดตามการฝึกอบรม

» การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์