รายงานแผน/ผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

        » แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( แบบฟอร์ม IDP : A ) รอบที่ 1/2564

» รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากร) 

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit Shool Best Practice)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

» หลักฐานการวางแผน  

»หลักฐานการดำเนินการ

       1. โครงการฝึกอบรม

       2. รายงานการประชุม

       3. รายชื่อ                 

»หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้            

       1. ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (1)

               2. ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (2)

               3. ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (3)

       4. รายชื่อ

       5. ภาพกิจกรรม   

» หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

       1. แบบทดสอบ

               2. สรุปผลโครงการพัฒนาบุคลากร