ชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ วันที่ 20 กันยายน 2564