ประเด็นปัญหาและข้อเท็จจริง    รูปภาพประกอบคำชี้แจง