673669วันที่ 12 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี ติดตามการดำเนินการจัดซื้อโค โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะ 2 ของกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านนาห้วย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์