54729904 2261048940889131 5193827225757024256 n

วันที่ 26 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค บ้านเนินดินแดงจำกัด เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือวางแผนงานและรับทราบข้อมูลข่าวสารทางสหกรณ์ ณ.ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์