รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP:A) เฉพาะส่วนของ "แผนการพัฒนารายบุคคล" รอบที่ 2/2562 

 

 การรายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำงบประมาณ 2562  รอบที่ 2

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

          1.1 แบบฟอร์ม IDP:A

          1.2 แบบฟอร์ม IDP:B

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย (Unit School Best Practice) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

          2.1 หลักฐานการวางแผน

                  - หนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม

                  - รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ

                  - แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

                  - แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          2.2 หลักฐานการดำเนินการ

               - ภาพกิจกรรมเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ

               - บทเรียนการประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรแบบเรียวไทม์ E-smart plus            

               - รายชื่อผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ                                      

          2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

              - สรุปผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ

              - แบบทดสอบความรู้ก่อน และ หลัง เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์