รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP:A) เฉพาะส่วนของ "แผนการพัฒนารายบุคคล" รอบที่ 1/2562 

 การรายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำงบประมาณ 2562 รอบที่ 1

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

          1.1 แบบฟอร์ม IDP:A

          1.2 แบบฟอร์ม IDP:B

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย (Unit School Best Practice) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

          2.1 หลักฐานการวางแผน

                   2.1.1 หนังสือประชุมข้าราชการการพิจารณาการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2562 (ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 12/2561 วันที่  27  ธันวาคม  2561 วาระที่ 6.1.1  แผนการพัฒนาบุคลากรฯ)

                   2.1.2 รายงานการประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 11/2561 (วันที่  26  พฤศจิกายน  2561 ระเบียบวาระที่ 6.4.1 แผนการพัฒนาบุคลากรฯ)

                      2.1.3 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (Cop : Community of Pracfice)

                   2.1.4 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                      2.1.5 รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมนุมนักปฏิบัติ (Cop : Community of Pracfice) เรื่อง แนวคิดในการสร้างการเปลี่ยนแปลง

          2.2 หลักฐานการดำเนินการ

                   2.2.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                   2.2.2 ภาพถ่ายกิจกรรม

                   2.2.3 เนื้อหาบทเรียน

          2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

                      2.3.1 แบบอภิปรายผลการเรียนรู้จากการบรรยายของ ดร.ชัชชาติ  สิทธิพันธุ์

                   2.3.2 ผลการเรียนรู้และสรุปบันทึก สรุปบทเรียน

                   2.3.3 สรุปคะแนนทดสอบหลังเรียน

                   2.3.4 แบบฟอร์มประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน