4

วันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน และเกษตรกรผู้นำอาสาประจำตำบล ได้ร่วมกิจกรรมการดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคเนื้อ ให้เกษตรกร ในพื้นที่หมู่ที่ 1,4,6,7 และ หมู่ที่ 8 ตำบลบางสะพาน ในการนี้ ส่วนสุขภาพสัตว์ สนง.ปศข. 7 ได้ลงพื้นที่ฯ ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ , อาสาปศุสัตว์ และเกษตรกรที่รับบริการฉัดวัคซินฯ ในช่วงระหว่างการดำเนินงาน เพื่อนำข้อมูลภาพรวม ในแต่ละพื้นที่ฯ ในการปรับปรุง แก้ไขปัญหา และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อไป

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อและแพะ รอบที่ 1/64 ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลบึงนคร หมู่ที่ 1, 3, 7, 9 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ รวมเกษตรกร 8 ราย รวมโคเนื้อ 170 ตัว และแพะ 100 ตัว  พร้อมทั้งได้แจ้งเตือนภัยโรคปากและเท้าเปื่อย และย้ำมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้เกษตรกรได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2

วันที่ 9,11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคเนื้อรอบที่ 1/64 พร้อมประชาสัมพันธ์ในเรื่อง แนวทางการควบคุมป้องกันโรคดังกล่าวให้กับเกษตรกรเจ้าของสัตว์ได้ทราบ ณ หมู่ที่ 4,11 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก รวมเกษตรกรที่เข้ารับบริการ จำนวน 73 ราย โคเนื้อ 374 ตัว

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก จัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการกิจการโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ อำเภอทับสะแก รวมทั้งสิ้น 9 แห่ง ได้ทราบและเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาต ที่หนังสืออนุญาตฉบับเดิมจะหมดอายุในปี 2564,การปฎิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนี้อสัตว์ พ.ศ.2559 รวมถึงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2

วันที่​ 5,6และ9,10 พฤศจิกายน​ 2563​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี​ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปี่อยในโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมกุยบุรี​ จำกัด​ และบริษัทดี​ เอ็ม​ ฟาร์ม​ จำกัด​ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันและควบคุมโรค​ โดยมีเกษตรกรรับบริการ​ จำนวน​ 36​ ราย​ โคนม​ 973​ ตัว

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์