33722วันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน รณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2564 และรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เป้าหมายพื้นที่เสี่ยงบริเวณแนวชายแดนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

S 145989649วันที่  11 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด ดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ ภายใต้โครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลักสูตร "การเลี้ยงไก่ไข่แบบลอยแพ" โดยนายสมาน ขวัญเมือง เจ้าของ ศูนย์เครือข่ายฯ (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่ 1 ตำบลศิลาลอยอำเภอสามร้อยยอด มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมรวม 10 คน โดยทำการคัดกรองเกษตรกรก่อนเข้ารับการอบรม ตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

S 75448449 มกราคม 2564 นายยุษฐิระ  บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากการประชุม หน.ส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่กี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า หลังจากเมื่อวันที่ 8 มกราคม น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบให้สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคใต้ และอ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อระบายน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมใน จ.ประจวบฯ และเพชรบุรี ที่ล้นระบบรวม 40 ตันต่อวัน เข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นนม ยู.เอช.ที.แล้วขายคืนให้กับชุมนุมสหกรณ์ในราคาหน้าโรงงาน กล่องละ 7 บาท เพื่อนำไปบริหารจัดการจำหน่ายเอง โดย อ.ส.ค.สามารถรับน้ำนมดิบได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 สำหรับ การประชุมเป็นการหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมที่จะผลิตเป็นนมพาสเจอไรซ์ แต่ยังคงไม่สามารถจำหน่ายได้หลังวันที่ 15 มกราคมนี้ เนื่องมาจากคำสั่งปิดสถานศึกษาใน 28 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งทางผู้บริหารสถานศึกษาได้สะท้อนปัญหาในที่ประชุมเกี่ยวกับนมพาสเจอไรซ์ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมและมีระยะเวลาเก็บรักษาได้ไม่นาน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อและมอบให้โรงเรียนเพื่อแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนจะทำให้ยากต่อการบริหารจัดการ ดังนั้นจึงได้มีการนัดหมายผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและอกชนทุกแห่งหารือแนวทางปฏิบัติอีกครั้งในวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

54510วันที่  11 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ ภายใต้โครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลักสูตร "การเลี้ยง และการจัดการฟาร์มแพะ" โดยวิทยากรเจ้าของศูนย์เครือข่ายฯ นางดารัฐ  โต๊ะวัง ณ ศูนย์เครือข่ายฯ (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่ 10 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

16153738 มกราคม 2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบ ตามข้อเรียกร้องของชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมภาคใต้และภาคตะวันตก ซึ่งประกอบไปด้วย สหกรณ์โคนม ซึ่งเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์โคนมไทย – เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด , สหกรณ์โคนมชะอำ - ห้วยทราย จำกัด ,
สหกรณ์โคนมไทย – เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด , สหกรณ์โคนมกุยบุรี จำกัด , สหกรณ์โคนมไทย – เดนมาร์คบ้านเนินดินแดง จำกัด , สหกรณ์โคนมไทย – เดนมาร์คอ่าวน้อย จำกัด ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำนมดิบ จำนวน วันละ 40 ตันต่อวัน ไม่มีที่จำหน่ายเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการประกาศปิดสถานศึกษากรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นพื้นที่จำหน่ายนมพาสเจอร์ไรส์ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และเกิดผลกระทบต่อสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่ได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 820 ครัวเรือน และได้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ดังนี้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) มีข้อสั่งการเกี่ยวกับน้ำนมดิบส่วนต่าง จำนวน 40 ตันต่อวัน ที่มาจากการประกาศปิดสถานศึกษากรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้
๑. อ.ส.ค.สามารถรับน้ำนมดิบของเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนไม่มีที่จำหน่ายจำนวน 40 ตันต่อวัน โดยให้สหกรณ์นำน้ำนมดิบส่งเข้าโรงงานนม อ.ส.ค. ดังต่อไปนี้
๑.1 โรงงานนม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 20 ตันต่อวัน
1.2 โรงงานนม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 20 ตันต่อวัน
2. น้ำนมดิบที่ส่งโรงงานนม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง และ อ.ส.ค.ภาคใต้ อ.ส.ค. รับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมภายใต้เงื่อนไขของ อ.ส.ค ดังนี้
2.1 น้ำนมดิบ 1 ตัน ต่อผลิตภัณฑ์นม 5,000 กล่อง
2.2 รับผลิตตามราคา และระยะเวลาชำระเงินตามที่ อ.ส.ค.กำหนด เมื่อผลิตเสร็จแล้ว ให้สหกรณ์รับผลิตภัณฑ์นมชนิด UHT กลับไปภายใน 15 วัน
2.3 สหกรณ์ต้องรับผิดชอบค่าขนส่งนมดิบถึงหน้าโรงงานทั้ง 2 แห่ง และให้ราคานมดิบตามมาตรฐานการรับซื้อน้ำนมดิบที่กำหนด
2.4 น้ำนมดิบที่รับผลิตที่โรงงานนม อ.ส.ค.ภาคใต้ 20 ตันต่อวัน ใช้ผลิตเป็นนมโรงเรียน 10 ตันต่อวัน และนมพาณิชย์ 10 ตันต่อวัน ส่วนที่โรงงานนม อ.ส.ค.ภาคกลาง ใช้ผลิตเป็นนมโรงเรียนทั้งหมด 20 ตันต่อวัน โดยนมโรงเรียน ทางสหกรณ์ต้องรับกลับไปจำหน่ายในโควตา หรือสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนของแต่ละสหกรณ์เอง ส่วนนมพาณิชย์ ต้องนำกลับไปจำหน่ายให้กับเกษตรกรสมาชิกเท่านั้น ห้ามไปขายส่งตามร้านค้า เพื่อไม่ให้กระทบกับเอเย่นต์ของตลาดนมพาณิชย์ และโมเดิร์นเทรด ของ อ.ส.ค.
3. อ.ส.ค. จะเริ่มรับน้ำนมดิบตามข้อเสนอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ขอรับความช่วยเหลือจำนวน 40 ตันต่อวัน ระหว่างวันที่ 8-16 มกราคม 2564
4. ให้สหกรณ์จัดทำแผนการส่งมอบน้ำนมดิบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจำนวน 40 ตันต่อวัน ที่ส่งจำหน่ายหน้าโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง และ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 8-16 มกราคม 2564 ส่งมอบให้ อ.ส.ค.เป็นการเร่งด่วนต่อไป
5. สำหรับน้ำนมดิบส่วนต่างของสหกรณ์โคนมชะอำ – ห้วยทราย จำกัด จำนวน 4.30 ตันต่อวัน ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีบริหารร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริมนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ได้ส่งนมแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ในช่วงหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
6. ขอให้ อปท. ผู้จัดซื้อนมโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อนมเพื่อส่งมอบให้โรงเรียนถึงแม้เด็กจะหยุดเรียนอยู่ที่บ้าน
7. ขอให้กระทรวงศึกษาธิการแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาตรวจรั บนมตามที่สายส่งนำมาส่ง และกระจายนมสู่เด็กนักเรียนให้เป็นไปตามรอบการจัดส่ง
8. ให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับเกษตรผู้เลี้ยงโคนมพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบให้สูงขึ้น
ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้นัดคณะทำงาน
ขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมเพื่อร่วมกันแก้ไขร่วมกันตามแนวทางและข้อสั่งการในวันที่ 9 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีท่านชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุม

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์