70010655 2386994994961191 393493101089390592 n

วันที่ 17 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ประจำปี 2562 ณ วัดห้วยสามพันนาม หมู่ที่ 12 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวไม่มีเจ้าของ/ด้อยโอกาสในวัด/โรงเรียน รวมจำนวน 25 ตัว แยกเป็น สุนัข 15 ตัว (ผู้ 3 เมีย 12) แมว 10 ตัว (ผู้ 4 เมีย 6)

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์