8 พฤษภาคม 2563

  • ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 2 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e7/2563 การซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 2 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ ตามประกาศ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
  • spec 4 รายการ

18 พฤษภาคม 2563

  • ประกวดราราซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ ครุภัณฑ์สนาม 1 รายการ และครุภัณฑ์การเกษตร 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • spec ครุภัณฑ์วิทย์

  • spec เครื่องพ่นยา

  • spec ซองบังคับสัตว์