1

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนที่ไม่มีคู่มือนมโรงเรียนและเทอร์โมมิเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ รวมจำนวน 21 แห่ง ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว เพื่อรักษาคุณภาพน้ำนมพร้อมดื่มของเด็ก

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ตรวจสอบโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนที่ไม่มีคู่มือหรือเทอร์โมมิเตอร์ จำนวน 15 แห่ง ผลการตรวจสอบพบว่า โรงเรียนมีคู่มือและเทอร์โมมิเตอร์ จำนวน 14 แห่ง ไม่มีคู่มือและเทอร์โมมิเตอร์ จำนวน 1 แห่ง สาเหตุเนื่องจากเปลี่ยนครูผู้รับผิดชอบ

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน ลงพื้นที่ ตรวจสอบโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน รวมจำนวน 12 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี ลงพื้นที่ ตรวจสอบโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน รวมจำนวน 7 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอกุยบุรี

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ใช้คำแนะนำ อธิภัทร ฟาร์ม(ฟาร์มเเพะ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจัดการฟาร์มแพะที่ดีและเหมาะสม และขั้นตอน/ประโยชน์ในการจัดตั้งฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์