1

วันที่ 4 พ.ย.63 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี เข้าตรวจเยี่ยมครอบครัวเด็กดักแด้ ม.3 ต.หาดขาม มอบวัคซีน,ยาปฏิชีวนะ,ยาบำรุง,ยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรือน สาธิตการทำวัคซีนป้องกันโรค,ให้คำแนะนำสำหรับการเลี้ยงและดูแลสุขภาพไก่ไข่ในเบื้องต้น

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการตามแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับพื้นที่จังหวัด (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้าราชการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     เพื่อการติดตาม เร่งรัด แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในระดับพื้นที่ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยมีประเด็นปัญหาเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วน 6 ประเด็นได้แก่

1.ปัญหาขยะในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2.ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายประมงอย่างจริงจัง

3.ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน (ต่างด้าว) ด้านประมง ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)

4.ปัญหาทางข้ามแยกประจวบคีรีขันธ์ โครงการปรับปรุงทางเเยกประจวบฯ เพื่อแก้ไขปัญหาบริเวณทางเเยกที่มีการจราจรสูง อุบัติเหตุเกิดบ่อยครั้ง

5.ปัญหาความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้างโครงการวางท่อน้ำดิบในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน

6.ปัญหาการจัดสรรที่อยู่บ้านมั่นคงตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน

ณ ห้องประชุมสมอเรียง ชั้น 2 โรงแรมหัวหินแกรนด์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ วรศิลป์ฟาร์ม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ในการก่อตั้งสถานที่จำหน่ายเนื้อโค (butcher shop) และร้านสเต็ก Worasin farm Steak & Grill เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโคเนื้อและต่อยอดการตลาดผลิตภัณฑ์โคเนื้อในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยม ติดตามงานสำนักปศุสัตว์อำเภอหัวหิน และหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (hhu ประจวบคีรีขันธ์2 ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายพิทยา คณะมะ ปศุสัตว์อำเภอหัวหิน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนมอินทรีย์ปราณบุรี ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนเครื่องมือแปรรูปผลิตภัณฑ์ โครงการศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และศูนย์เครือข่ายการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนมอินทรีย์ปราณบุรี เป็นกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เครือข่ายการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีศักยภาพในการต่อยอดด้านการแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ต่อไป

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์