119158

วันที่ 21 มิถุนายน  2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมดำเนินกิจกรรมของโครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี”  ณ วัดปราณบุรี และชุมชนเมืองเก่า – เมืองปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2560

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์