168134สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรเลี้ยงโคนม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่และธนาคารสินค้าเกษตร หลักสูตร การจัดการอาหารหยาบและTMR เพื่อลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพน้ำนมให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรเลี้ยงโคนมฯ โดยมีเป้าหมาย ผู้นำเกษตรกร/ผู้จัดการสหกรณ์โคนม/ผู้จัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมเอกชน/ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านเฉลิมราช/ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์