204079

วันที่ 15 มิถุนายน 2560   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายไพศาล เลี้ยงปิยะประเสริฐ พนักงานราชการและนายบรรจบ เขียวสง่า จ้างเหมาบริการงานสัตวแพทย์ร่วมสำรวจความพึงพอใจในผู้ปกครองและนักเรียน โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์