5672

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย โดยนายทรงพล วิมลสถิตย์ และนายวิรัช เหล่านายอ เจ้าพนักงานสัตวบาลได้เดินทางไปจรวจประเมินโรงฆ่าสุกรของนางพัณนิดา เกตุแก้ว เลขที่ 33/3 หมุ่ที่ 3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง วิธีการและเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 2/2560

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์