0806256007

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝักอ่อน/ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำหน่ายและนำผลพลอยได้ไปผลิตเป็นอาหารเลี้ยงโคนม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย งบประมาณตามแผนบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ที่กรมปศุสัตว์ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยมีเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ 230รายเข้ารับความรู้ทางวิชาการและศึกษาดูงาน ณ แปลงปลูกข้าวโพดในพื้นที่ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์