0806256006

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)ปี 2560 บริการความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเองในช่วงเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์