0906256001

วันที่ 9 มิถุนายน 2560  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาการปศุสัตว์ ลำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าศูนย์วิจัยเเละพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการเก็บข้อมูลต้นทุนการเลี้ยงโคนมของนางรัชดา  ถนนทอง  บ้านเลขที่  87/6 หมู่ 7 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์  นายนุกูล  เสรี บ้านเลขที่ 92/1 หมู่ 7 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรโครงการแปลงใหญ่โคนม

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์