0806256001

วันที่  8  มิถุนายน  2560   นายทรงพล วิมลสถิตย์  ปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อยพร้อมด้วย นายวิรัช เหล่านายอ เจ้าพนักงานสัตวบาล ได้เดินทางไปตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ของนายยงยุทธ มาคะสิระ  เลขที่ 26/6  หมู่ที่ 3     ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์  ตามกฎกระทรวง ตามกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 ครั่งที่ 2/2560


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์