S 5021775

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอดลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ(ธนาคารสินค้าเกษตร) ในเขตตำบลศิลาลอย และตำบลสามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 - มิถุนายน 2560 มอบกรรมสิทธิ์แล้ว 35 ราย, ส่งคืนลูกโคอายุครบ 18 เดือน 10 ราย, รอครบกำหนดส่งคืนลูกโค 10 ราย, เริ่มตั้งท้อง 3 ราย และเริ่มนำไปเลี้ยง 3 ราย

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์